Dumitru Păsat – scriitor, filosof și strateg al meditației

Vera HARTI, șef sector Centrul Academic Internațional Eminescu

70 de ani de la naștere

Născut: 25 februarie 1951, Bolșaia Sia, Turaceak, reg. Altai, Siberia.

Studii: Universitatea de Stat din Chișinău, Facultatea de Litere (1979).

Debut editorial: Eminescu și fascinaţia cărţii, 2002.

Cărți publicate:

Eminescu și fascinaţia cărţii, ed. Pontos, Chișinău, 2002; Peste secolele toate. Exegeze şi creaţii semnate de bibliologi, ed. Pontos, Chișinău, 2003; Profunzimi de spirit, interpretări și deschideri de spirit, ed. Pontos, Chișinău, 2003; Nopţile oarbe, poezii, eseuri, ed. Pontos, Chișinău, 2005; Nimic mai aproape: eseuri și poezii, ed. Pontos, Chișinău, 2006; ABC-eu spiritual, reflecții despre carte, ed. Pontos, Chișinău, 2006;

Omul și asteroidul Grebenikov, Amintiri, eseuri, crochiuri, interviuri, imagini foto, ed. Pontos, Chișinău, 2008;

Confesiuni epistolare: M. Eminescu – V. Micle, Chișinău, 2009; Clipa, doar ea = Миг, только миг, ed. Ruxanda, Chișinău, 2010; Dimitrie Cantemir: tentații metafizice, ed. Ruxanda, Chișinău, 2013; Eminescu și cugetul german, eseuri lirosofice, ed. Pontos, Chișinău, 2013; Vatra dăinuirii strămoșești: Slobozia mare la 580 de ani, Chișinău, 2016; Dialoguri la masa tăcerii, Interviuri solicitate şi realizate, ed. Pontos, Chișinău, 2016; Pastile de minte, Eseuri şi notiţe lirosofice, ed. Pontos, Chișinău, 2017; Interferențe filosofice germano-române, Chișinău, 2018; La vatra slovelor cu tâlc, ed. Pontos, Chișinău, 2018; Interferențe filosofice germano-române, publicistică, ed. Pontos, Chișinău, 2019.

Premii: Diplomă de Excelenţă a USM pentru alcătuirea volumului „Omul şi asteroidul Grebenicov”.

Confesiuni epistolare: M. Eminescu – V. Micle : 120 de ani de la trecerea lor în eternitate / Dumitru Păsat. – Chişinău : Ruxanda, 2009. – 104 p.

Cărturar şi intelectual de elită (savanţi, profesori, scriitori, jurnaşişti etc. i se adresează cu apelativul Maestre), domnul Dumitru Păsat îndrăzneşte să vină cu analize şi afirmaţii de natură să provoace chiar şi rezistenţe filosofice în regulă. Interesul filosofic al acestui brav oştean al gândirii nu este deloc unilateralizat. În creaţia sa, dânsul ne cheamă, într-un fel sau altul, să răzgândim ceea ce părea că nu mai are nevoie de a fi gândit şi că totul merge de la sine. Este un apărător ardent al valorilor şi principiilor filosofice, dătător de stil şi de măsură, nelipsit de idei originale. Dumitru Păsat este idealist, întrucât pentru dumnealui ideea, adică creaţia spiritului nostru, e singura care ne poate spune ceva, conştiinţa umană înfăţişindu-se ca o sferă a cărei rază este infinită. D. Păsat se prezintă de fiecare dată cu adevăruri izvorâte dintr-o pătrunzătoare analiză a minţii şi a sufletului omenesc.

Eugenia Bogatu,
doctor habilitat în filosofie

Eminescu şi cugetul german : Eseuri lirosifice / Dumitru Păsat – Chișinău: Pontos, 2013 – 62 p.

Personalitate binecunoscută în viaţa intelectuală a republicii, Dumitru Păsat şi-a adus aportul la valorificarea patrimoniului nostru spiritual prin formularea de axiome, postulate teoretice, principii estetice în domeniul filosofiei, prin sintetizarea experienţei milenare a gândirii omeneşti. Dovadă incontestabilă a contribuţiei  Domniei Sale în cercetarea experienţei creatoare a universului uman o constituie întreaga-i creaţie de până acum marcată de profunzime şi spirit creator unde, sub o formă sau alta, sunt esenţializate anumite dimensiuni gnoseologice ale cunoaşterii umane, în acelaşi timp fiind concretizate nişte pledoarii pentru omenie, spiritualitate, revigorare sufletească. Cu alte cuvinte, se face o retrospecţie analitică a itinerarului spiritual traversat de omenire, de la „memorie la istorie”, iar de aici autorul purcede spre contemplarea lăuntrică a unor rosturi esenţiale multiple, dezvăluie valorile general-umane ale poporului, constituite de secole şi perpetuate  prin timpuri şi generaţii. Metaforic vorbind, D. Păsat parcurge cu demnitate „munţii albaştri ai filosofiei”, pentru a se menţine în exigenţele spirituale ale contemporaneităţii, a promova valori şi semnificaţii din arsenalul gândirii naţionale şi universale.

Tatiana Butnaru,
doctor în filologie

Nimic mai aproape : Eseuri. Poezii / Păsat Dumitru

– Chişinău : Pontos, 2006. – 96 p. Series: Col. „Pegasus”.

Pentru septuagenarul Dumitru Pasat lectura, ca exerciţiu de gândire filosofică, reprezintă unul dintre mai puţin atestatele tipuri de lectură inventariate de către exegeţii domeniului şi este profesată de oamenii cu harul meditaţiei filosofice. Este, prin excelenţă, o lectură interpretativă, o abordare hermeneutică a textelor, care realizează legătura între codul auctorial şi receptorul tentat să-şi aproprieze sensurile mesajului codificat de scriitor. Cititorul devine, astfel, una cu mesajul promovat prin codul textului, pe care îl descifrează, îl reconstruieşte şi îl dezvoltă. Astfel se naşte, de fapt, opera literară şi cea filosofică, căci ceea ce vine către cititor este doar un obiect material spiritualizat (cartea), pe care doar un cititor format îl poate dematerializa recreându-l afectiv, imaginativ şi meditativ. Opera recreată de cititor nu mai este însă exact ceea ce a produs autorul, ci o simbioză a valorii imanente a acesteia şi a valorii in actu – a valorii adăugate sau a valorii cititorului care se produce în procesul receptării.

Vlad Pâslaru, dr. hab. în pedagogie,
prof. univ., scriitor

Omul şi asteroidul Grebenicov : Amintiri, eseuri, crochiuri, interviuri, imagini foto / concept. și realiz.: Dumitru Păsat. – Chişinău : Pontos, 2008. – 160 p. : il.

Nici nu-ţi dai seama care dintre multiplele şi variatele sale preocupări lasă o impresie mai puternică asupra celor care-l ştiu sau, cel puţin, îi citesc articolele şi cărţile. A vorbi, fie şi sumar, despre Dumitru Păsat înseamnă a avea ceva de zis despre umanismul unui umanist prin excelenţă, a cărui onestitate intelectuală îi guvernează pilduitor laborioasa-i activitate de filolog, istoric şi critic literar, filosof, poet şi eseist şi, nu în ultimul rând, de eminescolog şi vulcănescolog.

Cunoscându-l de ceva ani, lecturându-i cu regularitate opera, m-am convins că austeritatea şi probitatea alcătuiesc, pentru Mitică Păsat, fondul pe care se dezvoltă înclinaţia generoasă de a împărţi şi altora fructul trudei minţii în ceea ce poate fi mai curat şi mai dezinteresat – respectul demnităţii umane.

Victor PROHIN, scriitor

Profunzimi de spirit : Interpretări şi deschideri filosofice / Dumitru Păsat. – Chişinău : Pontos, 2003. – 216 p. : il. + 1 f. portr.

Dumitru Păsat se înscrie printre neosteniţii cercetători care nu-şi precupeţesc nici forţele, nici timpul ce le este destinat întru proprie afirmare – caută căile cele mai credibile pentru a scoate în lumină orice fapt sugestiv, orice detaliu elocvent prin care am vedea-o noi, cei din azi, întreaga fire a celuia pre nume mirean Mihai Eminescu, încercând prin propria-i viaţă, prin propria-i trudă să-l readucă în realitatea sfidătoare, zisă Prezent – pe Profetul neamului nostru, căruia i-a dedicat volumele Eminescu şi fascinaţia cărţii; Eminescu şi cugetul german; Confesiuni epistolare:  M. Eminescu – V. Micle

Claudia PARTOLE, scriitoare

La vatra slovelor cu tâlc : Colocuțiuni / Dumitru Păsat. – Chișinău : Pontos, 2018. – 340 p. : fot.

Retras din fire, harnic şi prodigios, furişat prin viaţă, ca să nu fie luat în seamă de nimeni, vorba lui Ion Agârbiceanu, Dumitru Păsat sapă neîncetat şi de multă vreme în mina sa spirituală, una destul de bogată, din care el scoate la iveală zăcăminte ce produc rarisime bucurii pentru o lume întreagă. Şi, ca un aristocrat sadea, nu pretinde să i se dea nimic în schimb.

Ştiind cât de voluminoasă e creaţia lui – până la momentul actual a semnat zeci şi sute de eseuri despre cele mai luminate minţi filosofico-literare ale spiritualităţii româneşti şi universale, adesea mă gândesc: pentru o asemenea muncă enormă de creaţie pe timpul sovieticilor acest mare cărturar ar fi primit onorarii atât de mari, încât ar fi demult om bogat, însă, deşi face parte organică din elita culturii naţionale, iar consătenii lui, din Slobozia Mare, Cahul, îl consideră un vrednic fiu al lor, alături de marele matematician Eugeniu Grebenicov, el rămâne sărac ca şi aproape toată această elită. În Moldova nu se pune problema unei atenţii deosebite faţă de condiţia materială a reprezentanţilor culturii şi literaturii, aici se toacă sume de milioane de lei pentru parveniţii politici, pentru campaniile electorale sterile ş.a.

Tudor RUSU, ziarist

Dialoguri la Masa Tăcerii : Interviuri solicitate și realizate / Dumitru Păsat. – Chișinău : Pontos, 2017. – 372 p.

Dumitru Păsat a înţeles, în subconştientul său, să-şi înnobileze numele prin scris. Şi a scris. Din adolescenţă. Şi-a programat scrisul în calitate de condiţie a existenţei sale. Şi a perseverat şi a reuşit. I-au găzduit articolele, recenziile, eseurile, mai apoi şi versurile zeci de publicaţii. Mai apoi şi cărţile, suficiente, încât numele-i să asigure radierea de nobleţe. Nu este o acumulare prin hazardul întâmplării fericite. Unica întâmplare fericită unsă asupra frunţii sale este harul în măsura în care a găsit de cuviinţă Spiritul Suprem. Partea definitorie a devenirii scriitoriceşti o constituie munca, adeseori de istov şi fără istov, decenii la rând. Şi-a propus să cunoască fenomenele şi lucrurile existenţei umane dincolo de perindarea epică a lor, şi-a propus să pătrundă în mişcarea esenţelor spirituale active între efect şi cauză, între cauză şi efect. În mare – făcând ucenicie la marii bărbaţi ai înţelepciunii ante-post Christos: Leucip şi Democrit, Marc Aureliu, Petrarca, la Schopenhauer, Schelling, Kant, Hegel, şi la cei mai de aproape de noi: Eminescu, Iorga, Vulcănescu, Noica, C. Rădulescu-Motru, Eliade, dar şi la cei de tot  aproape de noi: Grebenicov, care i-a continuat pe antecesorii săi în ideea de fuzionare şi condiţionare reciprocă a căilor terestre cu cele stelare şi a celor stelare cu cele terestre în imaginaţia cosmică umană. Şi în mic – făcând ucenicie la pragul părintesc sloboziamărean, în apa gânditor ondulată a Beleului, la cumsecădenia filosofică şi ortodoxă a oamenilor simpli, perpetuatori de veşnicie cu iz de ţărână strămoşească, dacă e să ne sprijinim pe cunoscutul raţionament blagian.

Manole Neagu, scriitor

Clipa, doar ea / Dumitru Păsat; Tudor Palladi, pref. ; Marieta Russo, postf. – Chişinău : Ruxanda, 2010. – 111 p.

Om de o admirabilă nobleţe şi integritate morală, simplu şi clar, inspirat şi împătimit condeier, Dumitru Păsat ne dezvăluie în materialele sale (unele semnate cu pseudonime) frământările, preocupările, sensibilitatea şi pasiunile ce-l definesc. Pledează totdeauna pentru renovare si respectul demnităţii umane, respingând atitudinile retrograde.

Articolele şi cele 19 cărţi ale sale fac dovada unei minţi pătrunzătoare şi a unui suflet ce vibrează de dragoste pentru tot ce este Om. Efectul lor magic este resimţit de cele mai sensibile suflete.

Marcela MARDARE, scriitoare

Nopţile oarbe : Poezii. Eseuri. / Dumitru Păsat; Tudor Palladi, pref. – Chişinău : Pontos, 2005, Chişinău : Reclama, 2005. – 96 p.

Are o comprehensiune aparte pentru ceea ce înseamnă avantajele şi bucuriile mobilităţii. Este oricând gata să ajute pe oricine, chiar dacă el însuşi va rămâne fără vreo bucăţică de pâine. Inteligenţa socială îl face agreabil în toate mediile pe care le frecventează, iar ele nu sunt puţine. Îşi cultivă relaţiile spirituale cu pasiune, rămânând exigent şi din această perspectivă. Are simţul educat şi dezvoltat al datoriei şi o energie vitală remarcabilă. Este omul şi autorul care îşi evocă înaintaşii săi providenţiali cu o frecvenţă aleasă şi cu o profunzime fără egal, de o frumoasă invidie. Dar nu-şi uită nici semenii: profesori, filosofi, scriitori… E o înclinaţie definitorie…

Victoria FONARI, doctor în filologie, scriitoare

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s